ประวัติ

ซึ่งได้มีพิธีเปิดเป็นทางการและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) ในปี 2535 และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรในปี 2544 

โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

  • รางวัลสถานศึกษาดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ แห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ปี 2545
  • รางวัลผ่านการประกันคุณภาพในระดับดีมาก จากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2554 และ ปี 2557 โดยมีการประเมินผลทุก 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2554 
  • รางวัลต้นแบบอาเซียน จากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2558 
  • รางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2559

โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล
(สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์)

CHIANGMAI BALLET ACADEMY

เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2530 เดิมชื่อ “สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์” ครั้งแรกใช้สถานที่สอนที่บ้านเบนนิวาส ต.วัดเกต (ซึ่งเคยเป็นสถานกงสุลญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่) ต่อมาย้ายไป เปิดสอนที่สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย

ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 362 / 30 หมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
โทรศัพท์   :   +66(0) 53 241 332+66(0) 53 241 315 
แฟกซ์   :   +66(0) 53 241 323 
อีเมล์   :   chiangmaiballetacademy@gmail.com