บุคลากร

ทางโรงเรียนฯมีการส่งเสริมบุคคลากรโดยยึดถือคำกล่าวที่ว่า ตลอดชีวิตคือการเรียนรู้ พัฒนาควบคู่คุณธรรม เริ่มจากผู้บริหารโรงเรียนฯเป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาการทำงานของตนเอง และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และยังส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจ มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และการบริการที่ประทับใจ

ทางโรงเรียนได้จัดให้บุคลากรมีโอกาสได้ไปดูงานสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานมาปรับใช้ และพัฒนา เทคนิคในการเรียน การสอน ตลอดจนถ่ายทอดให้แก่นักเรียนอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของทางโรงเรียนฯ

การศึกษาดูงาน