บริการชุมชน

การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง โดยให้ครูและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน สังคม ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพหรือเป็นคนเก่งคนดีได้ ไม่ใช่สอนให้นำความรู้ไปใช้ในการสอบเพียงอย่างเดียวโดยสอนให้ผู้นักเรียนนำความรู้ไปช่วยกิจกรรมในชุมชน และให้ความร่วมมือในด้านการเป็นวิทยากรหรือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

ร่วมเดินขบวนเทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดการให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างครูบัลเล่ต์เพื่อนร่วมอาชีพ

ตัวแทนครูบัลเล่ต์จากแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย กับ ฯพณฯ ท่าน มร. กีริล บาร์สกี้ (H.E. Mr. Kirill Barsky) และ คุณเอคตาริน่า ครูบัลเล่ต์ จากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ประชุมหารือโอกาสและช่องทางทำกิจกรรมร่วมกันในประเทศไทย และที่รัสเซีย เมื่อเดือน ธันวาคม 2557

ส่งบุคลากรครูออกไปสอนในสถานศึกษาต่างๆตามที่ได้รับการติดต่อมาเป็นบริการชุมชน

การสอนบัลเล่ต์ผสมรำไทยร่วมสมัยให้กับนักเรียนผู้พิการทางหู ทั้งชายและ หญิง

ประสบความสาเร็จในการแสดง ในงานมหกรรม ภาษาไทยกับเพลง “สรรค์เพลงสืบภาษา กล่อมล้านนา แดนวิไล จรรโลงภาษาไทย เทิดขวัญหล้าจอมราชัน” ของกรมศิลปากร ณ เวทีสนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี

สอนเต้นฮิปฮอปเป็นกิจกรรมศิลปะบำบัด ให้แก่เยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในสถานฝึกอบรมเขต 7 เชียงใหม่

สอนฮิปฮอปให้เยาวชนสตรีกาพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรค เอดส์
ในโรงเรียนเฉลิม พระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน

บริจาคน้ำดื่มให้ นักบวชอาพาธและผู้ป่วยอนาถา ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

กิจกรรมร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และเอกชน มาทุกปีอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนการแสดง ในงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนงานแสดง บมจ.การบินไทย

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม

ร่วมแสดงงานครบรอบของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

การแสดงในงานโครงการความร่วมมือ การสอนภาษาต่างประเทศ

คณะครูและนักเรียนไปร่วมแสดงในงานวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี

คณะครูและนักเรียนไปร่วมแสดงในงานวันตำรวจ ณ สนามกีฬาสมโภช 700ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนมีนาคม 2554